O stowarzyszeniu

Swój cel nadrzędny Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność edukacyjną, naukową, w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu, współpracując ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, a także osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania ćwiczeń TRE®, działalności szkoleniowej, informacyjnej, profilaktycznej, wychowawczej i superwizyjnej.

Cele Stowarzyszenia realizowane są w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

Popularyzacja

Rozwijanie i popularyzowanie ćwiczeń TRE®, tak aby te działania służyły ludziom w życiu i rozwoju osobistym oraz w profilaktyce zdrowia.

Edukacja

Udział i organizację w targach, wystawach, konferencjach i prezentacjach mających na celu przedstawienie ćwiczeń TRE® oraz poszerzanie wiedzy w jej zakresie.

Promocja

Promowanie ćwiczeń TRE® dla organizacji pożytku publicznego. Współpracę ze środkami masowego przekazu, z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz instytucjami, organami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach Stowarzyszenia. Udział i prowadzenie kampanii społecznych.

Dbałość

Podejmowanie działań zmierzających do dbania o wysoką jakość pracy z klientem, przestrzegania zasad etyki prowadzenia ćwiczeń TRE®.

 

 

Organizacja warsztatów

Organizowanie spotkań, warsztatów, superwizji, sesji grupowych dla członków Stowarzyszenia,  które będą miały na celu integrację środowiska TRE®, celem stworzenia przestrzeni do wspólnej wymiany doświadczeń, możliwości rozwoju oraz stworzenia forum dla działania w zakresie badań naukowych.

Statut stowarzyszenia